ریزش کوه بر روی سه واحد مسکونی خوراک خبرخوان خوراک اتم