روز گذشته (پنجشنبه) مبلغ یک و نیم میلیارد تومان جهت پرداخت دستمزد بازیکنان خوراک خبرخوان خوراک اتم