روز جمعه به دلیل افزایش سرعت وزش باد در جنوب عراق خوراک خبرخوان خوراک اتم