رئیس دادگاه بخش شاوور از مرگ یک جوان در حادثه تیراندازی خوراک خبرخوان خوراک اتم