دچار تنگی نفس شدیم چه کنیم خوراک خبرخوان خوراک اتم