دمای هوا در جنوب و مرکز استان به 51 درجه خوراک خبرخوان خوراک اتم