خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی بر عدم خوراک خبرخوان خوراک اتم