خبرهای رسیده از منابع معتبر حاکی از انتصاب قریب الوقوع یک مدیر پروازی دیگر در خوراک خبرخوان خوراک اتم