حضور شریعتی در بین بازیکنان مدافع قهرمانی خوراک خبرخوان خوراک اتم