حتمال آتش سوزی و مرگ افراد بر اثر گرما خوراک خبرخوان خوراک اتم