جو نسبتاً آرام و پایدار در منطقه وجود دارد خوراک خبرخوان خوراک اتم