جوان هفتکلی در اثر گازگرفتگی خوراک خبرخوان خوراک اتم