جاده اندیمشك – اهواز، 4 کشته و مصدوم بر جای گذاشت خوراک خبرخوان خوراک اتم