تعطیلی گمرک هندیجان یعنی نابودی زندگی مردم خوراک خبرخوان خوراک اتم