تعطیلی جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس آبادان به دلیل عدم حضور مسؤولان خوراک خبرخوان خوراک اتم