تعداد بیماران دیالیزی فوتی 5 نفر شد خوراک خبرخوان خوراک اتم