تعداد اتوبوس هاي اهواز يك پنجم استاندارد است خوراک خبرخوان خوراک اتم