تعدادی از کارگران اخراجی شرکت شیمی بافت خوراک خبرخوان خوراک اتم