تدابیر کنترلی و امنیتی برقرار است خوراک خبرخوان خوراک اتم