تجمع مردم رامهرمز برای جلوگیری از برداشت خوراک خبرخوان خوراک اتم