تاسیسات فولادی وذوب آهن، وجود کشت وصنعت‌های متعدد، دسترسی به آب‌های آزاد وبین‌المللی خوراک خبرخوان خوراک اتم