به دلیل کوتاهی مسؤولان در امور استعفا می‌دهم خوراک خبرخوان خوراک اتم