بر گزاری دورۀ آموزشی پشتیبانی در عملیات امداد و نجات خوراک خبرخوان خوراک اتم