بررسی علت تنگی نفس مردم اهواز خوراک خبرخوان خوراک اتم