برای مقابله با این حوادث باید امکانات سخت‌افزاری فراهم شود خوراک خبرخوان خوراک اتم