بخشی از نمایندگان مستقل مجلس دهم در دیدار با عارف از ریاست وی بر پارلمان خوراک خبرخوان خوراک اتم