بخشی‌نگری مدیران سَم مهلک برای آبادانی کشور مهاجرت گسترده مردم از جنوب به شمال کشور، از شایعه تا واقعیت خوراک خبرخوان خوراک اتم