بحران در تامین آب شرب و کشاورزی خوراک خبرخوان خوراک اتم