با اين وضعيت مجلس مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران مي شود خوراک خبرخوان خوراک اتم