این قهرمانی را به تمام مردم خوزستان تبریک می گویم خوراک خبرخوان خوراک اتم