ایستگاه جمع‌آوری گازهای مشعل میدان پارسی راه‌اندازی شد خوراک خبرخوان خوراک اتم