اگر در مرگ بیماران کم‌کاری صورت گرفته خوراک خبرخوان خوراک اتم