اولین همایش (نه به اعتیاد) با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در بندرماهشهر برگزار شد خوراک خبرخوان خوراک اتم