انصراف آبادانی ها و اهوازی ها از جام حذفی خوراک خبرخوان خوراک اتم