انتصاب در شرکت بهره برداری نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم