امیدیه با 46.2 درجه گرمترین نقطه خوزستان اعلام شد خوراک خبرخوان خوراک اتم