افتتاح 4 طرح عملیاتی و زیست محیطی در پتروشیمی غدیر ماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم