افتتاحیه خانه شطرنج ماهشهر با حضور مسئولین خوراک خبرخوان خوراک اتم