استان خوزستان دارای ویژگی‌های خاصی نظیر منابع عظیم نفت وگاز خوراک خبرخوان خوراک اتم