استاندار در مراسمات شب قدر شهرستان ها خوراک خبرخوان خوراک اتم