استاندار خوزستان از جذب منابع مالی ملی و استانی برای احداث و ساخت ۲۸ مدرسه ابتدایی خوراک خبرخوان خوراک اتم