آمبولانس ها حق خروج از منطقه آزاد را ندارند خوراک خبرخوان خوراک اتم