آب کارون را به فلات مرکزی انتقال می‌دهند خوراک خبرخوان خوراک اتم