جزئیات طرح تبدیل خودروی پلاک اروندی به پلاک ملی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، خودروهای اروندی تبدیل به پلاک ملی می شوند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت : براساس قانون مناطق آزاد خودروهایی که دارای پلاک این منطقه باشند  نمی توانند تبدیل به پلاک ملی شوند.

مجتبی یوسفی افزود : حدود چندین سال است که صاحبان خودروهای اروندی نمی توانند پلاک خودرو خود را به پلاک ملی تبدیل کنند.

وی ادامه داد : براساس پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی داده شد ، با پرداخت عوارض گمرکی خودروهای اروندی می توانند تبدیل به پلاک ملی شوند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرد : این پیشنهاد در کمیسیون به تصویب رسید و بر این اساس صاحبان خودروهای اروندی می توانند با پرداخت درصدی از عوارض گمرکی پلاک ملی دریافت کنند.