پیشنهاد تعطیلی ۲۸ روزه خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ابول‌نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جلسه با خبرنگاران پیشنهاد کرد: “اگر قرار بر قرنطینه باشد، ضمن در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم، باید حداقل ۲برابر دوره کمون بیماری یعنی ۲دوره ۱۴ روزه  طبق استاندارد  یا دست کم یک دوره قرنطینه اعمال شود.”
وی افزود: در این دوره همه فعالیتها باید باهم تعطیل شوند نه اینکه فقط ادارات را ببندیم و بازارچه‌های محلی ما باز باشند./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی