آیا می دانید های حقوقی؛ “امور کیفری”

عصر جنوب آیا می دانید های حقوقی؛ “امور کیفری

امور کیفری:

۱-     آیا میدانید برای طرح شکایت می‌توانید به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید؟

 

۲-     آیا میدانید در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است؟

 

۳-     آیا میدانید در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل م

مطالب پیشنهادی