شنبه های فرهنگی امیرکبیر “اثر نزدیکی زمانی”

حرفه ای ها چطور رفتار می کنند؟

اثر نزدیکی زمانی زیر مجموعه خطاهایی است که در آن انسان، «اکنون» را ارزشمندتر از آینده جلوه می دهد.

باید مغزمان را عادت دهیم که در تصمیم‌های مهم از میان‌برهای سیستمی استفاده کند.

یعنی آینده‌های متفاوت را تصویر کرده و سپس گزینه‌ای را که انتخاب کرده‌،‌ در آن سناریو تجسم کند.

مطالب پیشنهادی