خلیج همیشه فارس ما/ کاری از پتروشیمی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: وابستگی ما به خلیج فارس، وابستگی به یک نام نیست؛ وابستگی و علقه به یک هویت تاریخی و جغرافیایی و میراثی ملی است؛میراثی جاودانه. ‌

روز ملی خلیج فارس گرامی باد

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر

مطالب پیشنهادی