الَکَنیسم اجتماعی چیست ؟ ‌/ چرا گفت‌وگو این‌قدر مهم است ؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: الَکَنیسم اجتماعی چیست ؟
‌ چرا گفت‌وگو این‌قدر مهم است ؟

راه اول برای حل هر مسئله‌ای‌گفت‌وگوست. ‌

قضاوت خود را معلق کنیم و فعالانه گوش کنیم. ساده ، محترمانه و عقلایی صحبت کنیم. دو منفعت گفت‌وگو را تمرین کنیم و یاد بگیریم: “یا به توافق جمعی می رسیم یا تواضع جمعی مان بیشتر می شود.”