پدیده‌ی‌ دیوار ذهنی / شنبه های فرهنگی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر مدتی‌ست‌ در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، شنبه‌های فرهنگی را با نگاه به تقویت‌ فرهنگ عمومی آغاز کرده است‌.

در فصل اول این اقدام فرهنگی، رفتارهای مناسب مدیریتی و رهبری کارهای جمعی در نظر گرفته شده و در تازه‌ترین‌ محتوی تولید شده‌، “پدیده‌ی‌ دیوار ذهنی” به مخاطبان نمایش داده می‌شود.

‌در توضیح این قسمت از فصل مدیریت آمده است: “اگر با انجام کاری شکست خوردیم از دوباره کاری نهراسیم ، تجربیات ناموفق گذشته می‌تواند ما را اسیر دیوارهایش کند.”

مطالب پیشنهادی